Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 16 stycznia 2018r. na potrzeby projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu oraz znaczną zmianę procesu technologicznego”.

Michał Adamus FLAMMART, Ujazd 96, 32-733 Trzciana zaprasza do złożenia oferty na dostawę środka trwałego w postaci frezarki mostowej oraz wartości niematerialnej i prawnej w postaci specjalistycznego oprogramowania, na potrzeby projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu oraz znaczną zmianę procesu technologicznego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Do pobrania:


Informacja o wyborze Wykonawcy

Michał Adamus FLAMMART z siedzibą w Ujazd 96, 32-733 Trzciana, informuje o wyborze oferty w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na realizację dostawy środka trwałego - frezarki mostowej oraz wartości niematerialnej i prawnej w postaci specjalistycznego oprogramowania do maszyny.

Wybrany Wykonawca:

F.S.E. srl Machine for Marble & Granite working
Piazza Borgo Serio, 29
26012 Cestelleone – Cr - ITALY